Skip to content

Kontenery – Instrukcja Użytkowania

Instrukcja Użytkowania:

Instrukcja prezentuje prawidłowy sposób montażu, podłączenia, eksploatacji i konserwacji kontenera. Przed rozpoczęciem użytkowania kontenera należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa oraz zaleceniami Producenta.
Firma Modular Building Sp.zo.o. nie ponosi odpowiedzialności oraz wyklucza jakiekolwiek świadczenia gwarancyjne za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu, użytkowania, magazynowania oraz eksploatacji kontenerów.

Zasady bezpieczeństwa:

1. Kontener należy eksploatować zgodnie z ogólnymi zasadami BHP i P.poż.
2. Naprawy serwisowe instalacji elektrycznej, hydraulicznej, powinna wykonywać osoba wykwalifikowana z odpowiednimi uprawnieniami.
3. Przed przystąpieniem do czynności serwisowych, montażowych  instalacji elektrycznej należy odłączyć zasilanie główne zewnętrzne kontenera.
4. Należy chronić zewnętrzny główny przewód zasilający przed uszkodzeniem, nie używać (nie ciągnąć) za przewód przy manewrowaniu i ustawianiu kontenera
5. Co najmniej raz w roku należy dokonać pomiarów instalacji elektrycznej, a wyniki udokumentować w protokole przeglądu.
6. Nie zmieniać ustawień wodnego reduktora ciśnienia instalacji hydraulicznej (niebezpieczeństwo zniszczenia lub rozszczelnienia instalacji).
7. Nie włączać (wyłączać) urządzeń elektrycznych wilgotnymi rękami.
8. Zachować szczególną ostrożność przy pracach: związanych z transportem, montażem, serwisowaniem kontenera, pracach związanych z czynnościami serwisowymi wykonywanymi na dachu kontenera. W trakcie w/w czynności należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.
9. Nie wkładać rąk pod kontener, pomiędzy słupy narożne – groźba zmiażdżenia.

Transport, posadowienie, montaż kontenera:

1. Montaż kontenera powinny wykonywać osoby przeszkolone, która zapoznały się z poniższymi instrukcjami i zaleceniami producenta.
2. Kontener przeznaczony jest do transportu samochodowego lub kolejowego przy pomocy podwozia przystosowanego do tego typu ładunków.
3. Podnoszenie kontenera możliwe jest przy użyciu dźwigu/samochodu HDS. Kontener wyposażony jest w w 4 otwory zaczepowe umiejscowione w górnych narożach kontenerów. Należy zachować kąt co najmniej 60 stopni pomiędzy liną zawiesi, a linią horyzontalną.  Nie dopuszcza się przenoszenia kontenerów obciążonych dodatkowym ładunkiem nie przewidzianym przez producenta.
4. W przypadku kontenerów wyposażonych w kieszenie dopuszcza się podnoszenie za pomocą wózka widłowego o odpowiednim rozstawie wideł.
5. Zabrania się podnoszenia kontenerów za pomocą innych maszyn czy urządzeń.
6. Przed rozpoczęciem załadunku i rozładunku kontenera należy usunąć zalegający śnieg i lód z dachu.
7. Kontener należy posadowić na równym i stabilnym podłożu, np. podmurówka, bloczki betonowe, trylinki, płyty jumbo.
8. Posadowienie dla kontenerów o długości zewnętrznej wynoszącej 6 metrów powinno posiadać co najmniej 6 punktów podporowych: 4 w narożach kontenerów, dwa pozostałe pośrodku długiego boku. W przypadku dłuższych kontenerów ilość punktów podparcia należy zwiększyć do 8.
9. Należy zapewnić swobodne odpływ wód deszczowych odprowadzonych pod kontener .
10. W przypadku zestawów wielomodułowych montaż musi odbywać się przy użyciu ściągów (poziomych, pionowych, wewnętrznych), taśm uszczelniających oraz izolacji i obróbek.
11. Zestawy kontenerowe mogą być bezpiecznie eksploatowane przy ustawieniu maksymalnie trzech kondygnacji. W przypadku 1-kondygnacyjnego zestawu, kontenery mogą być ustawione w dowolny sposób. Zestawy 2 kondygnacyjne można bezpiecznie eksploatować przy zestawieniu minimum dwóch modułów ze sobą (zestawienie długimi bokami) na jednym poziomie. Zestawy 3 kondygnacyjne można bezpiecznie eksploatować przy zestawieniu minimum czterech modułów ze sobą (zestawienie długimi bokami) na jednym poziomie.
12. Elektryczna moc obciążeniowa kontenera wynosi max. 10  kW. W przypadku kontenerów socjalnych dopuszcza się łączenie szeregowe zasilania max 4 kontenerów. W innych przypadkach należy wykonać odrębne zasi protokołem.

Podłączenie kontenera do instalacji elektrycznej:

1. Podłączenie kontenera do zewnętrznej sieci zasilania powinna wykonywać osoba wykwalifikowana z odpowiednimi uprawnieniami.
2. Przed podłączeniem do sieci zasilania niskiego napięcia należy odłączyć wszystkie  urządzenia i wykonać uziemienie.
3. Przed pierwszym uruchomieniem kontenera należy sprawdzić skuteczność zabezpieczeń przed usterkami, powinna wykonywać to  osoba wykwalifikowana z odpowiednim przyrządem.

Podłączenie kontenera do instalacji wodno-kanalizacyjnej:

1. Podłączenie kontenera do sieci wodno-kanalizacyjnej, powinna wykonywać osoba wykwalifikowana z odpowiednimi uprawnieniami.
2. Po odpowiednim posadowieniu kontenera należy wykonać podłączenie instalacji wodnej. W przypadku ciśnienia powyżej 5 bar musi zostać zainstalowany reduktor ciśnienia.
3. W trakcie wykonywania podłączenia należy przepłukać rury zasilające, aby nie wprowadzić do instalacji wewnętrznych  zanieczyszczeń.
4. Po dokonaniu podłączenia instalacji wodnej należy bezwzględnie sprawdzić szczelność instalacji.
5. W przypadku gdy kontener nie będzie użytkowany przez dłuższy czas , szczególnie w czasie, kiedy temperatura powietrza na zewnątrz spada poniżej 0 stopni C  i kontener nie jest stale ogrzewany, należy spuścić wodę za całego układu i zabezpieczyć instalację przed mrozem.
6. Niedozwolone jest transportowanie kontenera z wodą w układzie.

Użytkowanie kontenera:

1. Czyszczenie  kontenera może być przeprowadzone przy użyciu środków w płynie pozbawionych kwasów i rozcieńczalników.
2. Zabrania się czyszczenia strumieniem wody.
3. Należy regularnie wietrzyć kontener.
4. Zabrania się chodzenia po dachu.
5. Należy zapewnić drożność rynien obwodowych.
6. W przypadku obfitych opadów śniegu należy usuwać śnieg  z dachu używając do tego celu łopaty drewnianej lub z tworzywa sztucznego.
7. W przypadku bardzo silnego wiatru konieczne jest dodatkowe, indywidualne zabezpieczenie kontenerów (odciągi, połączenia śrubowe, podpory itp.)
8. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powłoki lakierniczej należy niezwłocznie wykonać zaprawki malarskie, aby uniknąć powstania ognisk korozji.
9. Zabrania się w kontenerach: wieszania na grzejnikach jakichkolwiek przedmiotów, palenia tytoniu, używania niesprawnych lub wątpliwego pochodzenia urządzeń elektrycznych i grzewczych, przechowywania materiałów łatwopalnych.
10. W trakcie użytkowania należy dokonywać regularnych przeglądów stanu technicznego kontenera wraz z jego seryjnym wyposażeniem oraz niezwłocznie wykonywać wszelkich napraw uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
11. Nie wolno demontować paneli, ścianek działowych i dokonywać jakiejkolwiek przeróbek poszczególnych elementów kontenera bez zgody Producenta.

Charakterystyka dopuszczalnych obciążeń:

a. obciążenie użytkowe podłogi
1. parter –  maksymalne obciążenie 2,0 kN/m2
1. piętro – maksymalne obciążenie 1,5 kN/m2
b. obciążenie stropodachu – maksymalne obciążenie 1,0 kN/m2
c. obciążenie wiatrem – siła naporowa wiatru 25 m/s

Zalecenia Producenta dotyczące składowania oraz utylizacji wyrobów zużytych:

1. Po zakończeniu okresu eksploatacji, rozbiórkę zużytego kontenera należy przeprowadzić sortując poszczególne elementy konstrukcyjne ze względu na rodzaj materiału, z którego powstał zgodnie z przepisami m.in. Ustawą o odpadach i Rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie katalogu odpadów oraz zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz z zaleceniami ich Producenta.
W celu przeprowadzenia właściwej utylizacji, posortowane odpady należy przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.